نوآوران فردای کیش

شرکتها،موسسات وسازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته

گروه شرکتها، موسسات و سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به آنها