نوآوران فردای کیش

تعهدات ما

تعهدات ما

  • خدمات مربوط به بهینه سازی مالی شرکت های عضو

  • خدمات اختصاصی برای مدیران ارشد اتحادیه و شرکت های عضو