نوآوران فردای کیش

اهداف شرکت

شفاف سازی عملیات مالی در سطح کشور به منظور

افزایش بهره وری عملیات شرکت ها از طریق توسعه حسابداری و مدیریت مالی تحلیلی

کاهش هزینه های عملیات  مالی در شرکت ها از طریق ارائه خدمات از راه دور

گسترش دانش تحلیلی و بهینه‌سازی امور مالی شرکت‌ها از طریق آموزش و انتقال دانش حرفه‌ای و کاربردی

توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه‌های حسابداری و مدیریت مالی

رتبه‌بندی کارکنان حوزه‌های حسابداری و مدیریت مالی

توسعه اشتغال در بخش حسابداری و مدیریت مالی

شناسایی و مدیریت ریسک‌ها (مالیاتی، بیمه‌ای، قراردادی و …)